Backbend Poses

Bow Pose ~ Dhanurasana

Bridge Pose ~ Setu Bandha Sarvangasana

Camel Pose ~ Ustrasana

Cobra Pose ~ Bhujangasana

Half Frog Pose ~ Ardha Bhekasana

King Pigeon ~ Kapotasana

Locust ~ Salambhasana

Lord of the Dance (also Dancer’s Pose) ~ Natarajasana

One Legged King Pigeon Pose ~ Eka Pada Rajakapotasana

Upward Facing Dog ~ Urdhva Mukha Shavasana

Wheel Pose ~ Urdhva Dhanurasana